Blog

Surbhi Samman – 2019 awarded to Dr Diwakar Kulkarni & Mrs Savita Kulkarni

Dr Diwakar Kulkarni & Mrs Savita Kulkarni got honored by “Surbhi Samman – 2019” given by Gayatri Parivar, Gayatri Dham, Sendhwa for Leadership in development works of various sector.